REGULAMIN JUMPOWNIA

BIELSKO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN NINJA PARK JUMPOWNIA

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU NINJA PARK JUMPOWNIA, MAJĄC NA CELU PRZEDE WSZYTSKIM TROSKĘ O ZDROWY ROZWÓJ I ZDROWE PROMOWANIE SPORTU PRZY JEDNOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU NIEPORZĄDANYCH ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU, MOGĄCYCH NARAŻAĆ SIEBIE I/LUB INNYCH NA UTRATĘ ZDROWIA USTANAWIA SIĘ NINIEJSZY REGULAMIN.

Użytkownicy Ninja Park Jumpownia, poprzez swoją obecność w Parku Trampolin wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie Parku dla celów marketingowych działalności Ninja Park Jumpownia.

Wszystkie osoby korzystające z Parku Trampolin Ninja Park Jumpownia są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a wejście na obiekt jest jednoznaczne z jego zapoznaniem i pełną akceptacją.

1. Zarządzającym Ninja Park Jumpownia jest Jumpownia Sp. z o.o. ul. Czerwona 183, 43-300 Bielsko-Biała NIP 9372754266

2. Ninja Park Jumpownia jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:

• Dzieci od 3 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 6 roku życia może wejść opiekun na jednym bilecie.

• Młodzież od 14 do 18 lat – możliwe korzystanie pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego lub po podpisaniu przez nich pozwolenia na korzystanie z Parku. Rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą w parku w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w punkcie Ninja Park Jumpownia lub ze strony internetowej www.jumpownia.pl. Inne formy pozwoleń nie będą akceptowane.

• Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń.

3. Pobyt na terenie Ninja Park Jumpownia jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnym w obiekcie oraz na stronie internetowej www.jumpownia.pl, oraz otrzymaniu kluczyka i opaski. Czas korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania opaski, a kończy w momencie jej zdania.

4. Za czas wykupiony a niewykorzystany, Park nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat.

5. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę oraz kluczyk do szatni i to on ponosi odpowiedzialność materialną. W przypadku utracenia lub uszkodzenia opaski lub klucza pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30zł. Zabrania się przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania kluczyka lub opaski osobom trzecim.

6. Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznanie członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.

7. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.

8. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu, co będzie umieszczone w kalendarzu rezerwacji na naszej stronie internetowej www.jumpownia.pl.

9. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia telefonicznego bądź mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.

10. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać z jednodniowym wyprzedzeniem.

11. Park Trampolin nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna i odbywa się na własne ryzyko, lub osoby zezwalającej na korzystanie z Parku.

12. Korzystanie z obiektu Ninja Park Jumpownia wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.

13. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z Parku niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.

14. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z parku. W pozostałych przypadkach winny korzystać z parku stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu park nie ponosi odpowiedzialności.

15. Ninja Park Jumpownia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez Ninja Park Jumpownia.

16. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie, jak również w jego otoczeniu.

17. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca się niewnoszenie rzeczy wartościowych.

18. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.

19. Każdy użytkownik Parku Trampolin skacze na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z trampolin osobom, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.

20. Zabrania się korzystania z trampolin oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

21. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu bez względu na jego charakter i sposób powstania należy natychmiast powiadomić pracownika Parku Trampolin.

22. W Parku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

23. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

24. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników Parku bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

25. Osoby korzystające z Parku przed wejściem na obszar trampolin, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie opróżnić całkowicie kieszenie stroju oraz pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)

26. Na terenie parku obowiązuje zakaz: wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, wprowadzania zwierząt oraz przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów.

27. Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Parku Trampolin Ninja Park Jumpownia. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.

28. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.

29. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.

30. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Parku znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Parku.

31. Park Trampolin Ninja Park Jumpownia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi. (tj. brak energii elektrycznej).

32. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników Parku Trampolin.

33. Administratorem danych osobowych jest Jumpownia Sp. z o.o. ul. Czerwona 183, 43-300 Bielsko-Biała NIP 9372754266

34. Reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny.

a) Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.

b) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

c) Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.

d) Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

e) Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

35. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).

36. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.

37. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w każdym czasie cen i rodzaj biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień przed data wejścia w życie takich zmian.

38. Park Trampolin Ninja Park Jumpownia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

39. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, niestosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

40. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w sprawie przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.

41. Osoby korzystające z parku wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Ninja Park Jumpownia wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

42. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Ninja Park Jumpownia nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.

43. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń, zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku lub fanpage’a na facebooku lub ogłoszenia przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu. Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów.

UWAGA!!! PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO CO ROBISZ, ABY NIE WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN, BASENU Z GĄBKAMI, STREFY NINJA ORAZ TORU PRZESZKÓD:

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku Trampolin Ninja Park Jumpownia.

2. Rozpoczęcie korzystania z Parku Trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające.

4. Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Parku.

5. Na trampoliny wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych (bez obuwia), w ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo.

6. Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z gumą do żucia).

7. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie trampolin oraz strefie ninja. Spożywanie żywności dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba.

9. Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach.

10. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego całego ciała, przy jednoczesnej ochronie głowy rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci i przedramion.

11. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające, i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.

12. Na terenie parku zabrania się: siedzenia na matach zabezpieczających, wskakiwania i wspinania na siatkę zabezpieczającą

13. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.

14. Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny z zachowaniem szczególnej ostrożności.

15. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.

16. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym użytkownikom parku.

17. Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół. Przy lądowaniu w basenie należy bezwzględnie schować język za zębami. Lądując na nogach należy lekko ugiąć kolana, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.

18. Przed wykonaniem skoku należy upewnić się, że w basenie na wysokości zajmowanego toru nie znajduje się żadna osoba, a po wykonanym skoku natychmiast opuścić basen tym samym torem, którym się wskoczyło.

19. W basenie z gąbkami na wysokości jednego toru może przebywać wyłącznie jedna osoba.

20. Nie należy wnosić na trampoliny rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.

21. Nie wolno dokopywać się do dna basenu oraz szukać w basenie zagubionych przedmiotów, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Parku.

22. Nie wolno wyrzucać gąbek z basenu na teren trampolin.

23. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

24. Należy zwrócić szczególna ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin.

25. W Strefie Ninja i torze przeszkód zabrania się:

a) zwisania na atrakcjach głową w dół,

b) odbijania się od ścian oraz wspinania na ściany i rusztowania atrakcji,

c) przeskakiwania z jednej atrakcji na drugą lub skoków pomiędzy jej elementami,

d) wykonywania jakichkolwiek obrotów i przewrotów na elementach konstrukcji,

e) wyprzedzania osób korzystających z toru przeszkód.

26. Jednocześnie z każdej z przeszkód atrakcji może korzystać jedna osoba.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ATRAKCJI W 

STREFIE NINJA AIR:

1. Należy korzystać ze wszystkich atrakcji jedynie w skarpetkach gładkich bez elementów antypoślizgowych.

2. Zjazd można wykonać jedynie w pozycji siedzącej, nogami skierowanymi w kierunku spadku zjeżdżalni.

3. Z toru przeszkód mogą korzystać jedynie osoby po ukończeniu 6 roku życia.

4. Ze wszystkich atrakcji  można korzystać JEDYNIE w długich spodniach i koszulkach z długim rękawem, aby zminimalizować ryzyko obtarcia. Należy z zjeżdżać w pozycji leżącej, nogami w kierunku zjazdu, z rękami skrzyżowanymi na piersiach i tylko gdy poprzedzająca osoba opuściła zjazd.

5. Zabrania się:

a) zjeżdżania na plecach, głową w dół, z kończynami poza torem zjazdu, tyłem, na kolanach, etc.,

b) zjeżdżania w kilka osób równocześnie,

c) wspinania po zjeżdżalni.

6. Można rozpocząć zjazd tylko jeśli poprzedzająca osoba zakończyła swój przejazd.

7. Po zjeździe należy jak najszybciej opuścić zjeżdżalnię.

8. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania ze zjeżdżalni Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, a także inne przedmioty.

9. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.

10. Zabrania się korzystania ze wszystkich atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.

11. Ze zjeżdżalni użytkownicy korzystają na własne ryzyko.

12. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Ninja Air jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

13. Jednocześnie ze wszystkich atrakcji za wyłączeniem toru przeszkód może korzystać  jedna osoba.

14. Zabrania się wskakiwania/zjeżdżania na wszystkich atrakcjach w pozycji „głową do

dołu”, gdyż mogą one spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała a nawet trwałe kalectwo,

15. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.

 16. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.

17. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu każdej strefy, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.

18. Zabrania się pokonywanie wszystkich atrakcji „pod prąd”.

19. W przypadku atrakcji Eliminator z kręcącymi się ramionami:

–  możne korzystać jedynie w obecności animatora i operatora atrakcji.

– może korzystać jednocześnie 8 osób w wyznaczonych do tego miejscach.

20. Na wszystkich atrakcjach zabrania się:

a) wspinania się na siatki i konstrukcje,

b) skakania na główkę,

c) przepychania i biegania po konstrukcji,

d) skakania z elementów konstrukcji.

21. Z Atrakcji Użytkownicy korzystają na własne ryzyko.

22. Nie przepychaj się i ustąp miejsca słabszym Użytkownikom atrakcji.

23. Osoby korzystające z parku wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Ninja Park Jumpownia wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

24. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Ninja Park Jumpownia nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.

25. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń, zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku lub fanpage’a na facebooku lub ogłoszenia przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu. Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów.

Blown up by Granat